Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

Kredyty

Kredyty dla podmiot贸w gospodarczych

Podmiot gospodarczy ubiegaj膮cy si臋 o kredyt wyst臋puje z wnioskiem sporz膮dzonym wed艂ug wzoru obowi膮zuj膮cego w Banku podpisanym przez osoby upowa偶nione do sk艂adania o艣wiadcze艅 maj膮tkowych oraz dokumenty informuj膮ce o firmie i sytuacji finansowej, planowanym przedsi臋wzi臋ciu obj臋tym kredytowaniem (form臋 prawn膮, udzia艂owc贸w firmy, maj膮tek, sprawozdania finansowe, kooperant贸w, informacje o聽posiadanych zobowi膮zaniach i ewentualnym zad艂u偶eniu z tytu艂u kredyt贸w w innych bankach, za艣wiadczenia z Urz臋du Skarbowego i ZUS o聽niezaleganiu w p艂atno艣ci podatku i sk艂adek ZUS, kosztorys, pozwolenie, projekt, decyzje odno艣nych w艂adz itp). Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie zdolno艣ci kredytowej, rozumianej jako zdolno艣膰 do sp艂aty zaci膮gni臋tego kredytu z odsetkami w terminach okre艣lonych w umowie. Zdolno艣膰 kredytowa ustalana jest w oparciu o przed艂o偶one przez kredytobiorc臋 dokumenty oraz uzyskane informacje, jak r贸wnie偶 przeprowadzone u Klienta inspekcje. W celu zapewnienia zwrotu nale偶no艣ci z tytu艂u udzielonych kredyt贸w Bank mo偶e 偶膮da膰 od kredytobiorcy prawnego zabezpieczenia sp艂aty kredytu. Zabezpieczenie kredytu uzale偶nione jest od wysoko艣ci i rodzaju kredytu. Formy zabezpieczenia kredytu ustalane s膮 indywidualnie z Klientem.

Prawnym zabezpieczeniem sp艂aty kredytu mo偶e by膰:

 • weksel in blanco z deklaracj膮 wekslow膮
 • por臋czenie os贸b fizycznych lub prawnych (wed艂ug prawa cywilnego lub wekslowego)
 • gwarancja innego banku
 • wpis do hipoteki na nieruchomo艣ci
 • rejestrowy zastaw s膮dowy na rzeczach ruchomych
 • cesja wierzytelno艣ci
 • przew艂aszczenie na zabezpieczenie
 • blokada 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunkach bankowych
 • ubezpieczenie sp艂aty kredytu przez instytucj臋 ubezpieczeniow膮 akceptowan膮 przez Bank
 • przyst膮pienie do d艂ugu kredytowego
 • kaucja
 • inne formy

Aby ubiega膰 si臋 o kredyt wystarczy spe艂nia膰 kilka warunk贸w, kt贸re zale偶膮 od oceny przez Bank ryzyka kredytowego. Warunki kredytowania s膮 optymalnie dostosowane do mo偶liwo艣ci sp艂aty kredytu przez Klienta. Korzystniejsze warunki kredytowania oferowane s膮 Klientom posiadaj膮cym rachunek bie偶膮cy podstawowy w Banku, przeprowadzaj膮cym rozliczenia za po艣rednictwem tego rachunku, brana jest pod uwag臋 wysoko艣膰 obrot贸w i sald na tym rachunku oraz deklaruj膮cy wi臋kszy udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych w kredytowaniu przedsi臋wzi臋cia.

Ustanowienie prawnego zabezpieczenia zwrotno艣ci kredytu winno by膰 dokonane w formie pisemnej, odpowiedniej do wymog贸w prawa, w聽zale偶no艣ci od rodzaju ustanowionego zabezpieczenia. Przy udzielaniu kredytu Bank wed艂ug swego uznania mo偶e 偶膮da膰 ustanowienia jednej lub kilka form zabezpieczenia zwrotu kredytu, w zale偶no艣ci od warto艣ci rynkowej przyjmowanego zabezpieczenia zwrotu kredytu, rodzaju kredytu i聽okresu kredytowania, formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego, jego sytuacji finansowej. Warto艣膰 zabezpieczenia powinna zapewni膰 zwrotno艣膰 kredytu wraz z odsetkami i kosztami post臋powania windykacyjnego.

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl