Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

Program UniZach臋ta

Program oszcz臋dno艣ciowo-inwestycyjny UniZach臋ta

Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie s膮 wy艂膮cznie Klienci, kt贸rzy zawr膮 z Bankiem stosown膮 umow臋. Zawarcie umowy jest r贸wnoznaczne z otwarciem rachunku lokaty terminowej UniZach臋ta oraz z艂o偶eniem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w wybranym subfunduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarz膮dzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych UNION INVESTMENT SA.

Rachunek Lokaty UniZach臋ta mo偶e by膰 prowadzony dla ma艂偶onk贸w. W takim przypadku jednostki uczestnictwa nabywane w ramach Programu zapisywane s膮 na wsp贸lnym rejestrze ma艂偶e艅skim

Klient w ramach uczestnictwa w Programie dokonuje wp艂aty 艣rodk贸w pieni臋偶nych w wysoko艣ci co najmniej 5 000,00 z艂 i maksymalnie 100聽000,00 z艂, na okres 3 albo 6 miesi臋cy, na rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Niewniesienie 艣rodk贸w w okre艣lonym terminie oznacza odst膮pienie Klienta od umowy. 艢rodki pieni臋偶ne wp艂acone przez Klienta w zwi膮zku z uczestnictwem w Programie podlegaj膮 podzia艂owi w nast臋puj膮cej proporcji: 70% 艣rodk贸w przeznaczonych zostaje na nabycie jednostek uczestnictwa w wybranym subfunduszu Funduszu, 30% 艣rodk贸w przeznaczonych zostaje na lokat臋 UniZach臋ta w Banku.

Klient w ramach uczestnictwa w Programie dokonuje wyboru jednego z subfunduszy, kt贸rego jednostki uczestnictwa zamierza naby膰 (UniKorona Akcje, UniKorona Zr贸wnowa偶ony, albo UniGlobal). Up艂yw okresu zadeklarowania lokaty UniZach臋ta nie obliguje Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w Funduszu (odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa w subfunduszach). Po up艂ywie okresu, na kt贸ry zosta艂a zawarta lokata UniZach臋ta, Klient mo偶e uczestniczy膰 w Funduszu na zasadach og贸lnych okre艣lonych statutem Funduszu.

Kwota pierwszej wp艂aty tytu艂em nabycia jednostek uczestnictwa w wybranym subfunduszu w ramach Programu nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 3聽500,00 z艂. W trakcie trwania umowy Klient mo偶e w ramach Programu dokonywa膰 dodatkowych wp艂at tytu艂em nabycia jednostek uczestnictwa w wybranym subfunduszu, z zastrze偶eniem 偶e minimalna wysoko艣膰 ka偶dej wp艂aty nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 1 000,00 z艂.

Kwota wp艂aty na rachunek lokaty UniZach臋ta wynosi nie mniej ni偶 1 500,00 z艂. Wp艂ata 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek lokaty UniZach臋ta mo偶e nast膮pi膰 w formie got贸wkowej lub bezgot贸wkowej. W trakcie trwania Programu Klient nie mo偶e dokonywa膰 dodatkowych wp艂at na rachunek lokaty UniZach臋ta.

Po zako艅czeniu Programu Bank stawia kwot臋 lokaty UniZach臋ta wraz z naliczonymi odsetkami do dyspozycji Klienta w pierwszym dniu roboczym nast臋puj膮cym po dniu, w kt贸rym up艂yn膮艂 zadeklarowany okres. Kapita艂 i odsetki, stosownie do zawartych w deklaracji dyspozycji Klienta, mog膮 by膰 przekazane na wskazany rachunek bankowy lub wyp艂acone jednorazowo. Je偶eli kwota kapita艂u i odsetek, kt贸ra zgodnie z dyspozycj膮 Klienta mia艂a by膰 wyp艂acona w got贸wce nie zostanie podj臋ta w pierwszym dniu roboczym po up艂ywie zadeklarowanego okresu, w贸wczas kwota ta przenoszona jest na rachunek nieoprocentowany.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Funduszu w ramach Programu Klient sk艂ada w tym celu w Banku zlecenie odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa w wybranym subfunduszu.

艢rodki pieni臋偶ne zgromadzone na rachunku Lokaty Unizach臋ta oprocentowane s膮 wed艂ug aktualnie obowi膮zuj膮cej tabeli oprocentowania.

 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl