Bank Sp蟪dzielczy w Karczewie

Strona g艂贸wnaO nasPlac贸wkiBankomatyKontaktStrona g艂贸wna

Logowanie

UniFundusze

Inwestycje dla ka偶dego Klienta

Parasol UniFundusze FIO powsta艂 w lipcu 2007 roku na bazie istniej膮cych otwartych funduszy inwestycyjnych z oferty Union Investment TFI SA. Dotychczasowe fundusze zosta艂y automatycznie przekszta艂cone w subfundusze. Z takiej konstrukcji Parasola wynikaj膮 nast臋puj膮ce korzy艣ci dla Klient贸w indywidualnych:

 • zamiana subfunduszy w Parasolu bez 19% podatku kapita艂owego
 • swoboda zmiany inwestycji w zale偶no艣ci od sytuacji na rynku
 • op艂ata manipulacyjna za nabycie jednostek uczestnictwa a brak op艂aty za odkupienie
 • wyr贸wnawcza op艂ata za konwersj臋 jednostek uczestnictwa
 • podatek p艂acony przy umorzeniu cz臋艣ci lub ca艂o艣ci jednostek subfunduszu, z wyj膮tkiem sytuacji gdy jednostki maj膮 status nieopodatkowany
 • podatek obowi膮zuje przy konwersji jednostek subfunduszy poza Parasol (do innego funduszu)

Klient ma prawo do reinwestycji, czyli powrotu do funduszu, kt贸ry odkupi艂 od niego jednostki uczestnictwa, bez ponoszenia op艂aty manipulacyjnej (w ci膮gu 60 dni od daty z艂o偶enia zlecenia odkupienia) 1 raz w roku.

Subfundusze Union Investment mo偶na podzieli膰 na nast臋puj膮ce kategorie:

 • pieni臋偶ne i papier贸w d艂u偶nych
 • z ochron膮 kapita艂u
 • stabilnego wzrostu
 • zr贸wnowa偶one
 • akcyjne (inwestuj膮ce globalnie i w regionie)

W sk艂ad Parasola UniFundusze wchodzi 18 subfunduszy r贸偶nych klas aktyw贸w oraz obszar贸w geograficznych:

 • UniKorona Pieni臋偶ny FIO - Subfundusz polskich instrument贸w pieni臋偶nych. Inwestuje w instrumenty rynku pieni臋偶nego takie jak bony skarbowe, kr贸tkoterminowe lokaty bankowe oraz d艂u偶ne papiery warto艣ciowe o terminie wykupu nieprzekraczaj膮cym roku, charakteryzuj膮ce si臋 wysokim bezpiecze艅stwem oraz niskimi wahaniami warto艣ci. Stabilny zysk do 12 miesi臋cy. Poziom ryzyka - niskie.

 • UniDolar Obligacje FIO - Subfundusz obligacji dolarowych. Inwestuje 艣rodki przede wszystkim w obligacje i inne papiery d艂u偶ne emitowane przez rz膮d USA oraz obligacje korporacyjne firm, maj膮cych siedzib臋 na terenie USA lub w krajach OECD. Zyski z papier贸w d艂u偶nych plus skorzystanie na zmianach kursu walutowego USD/PLN, 2-3 lata. Poziom ryzyka - umiarkowane.

 • UniStoProcent Plus FIO - Subfundusz papier贸w d艂u偶nych i akcji. Planowana ochrona 100% kapita艂u (od 15 grudnia do 15 grudnia nast臋pnego roku). Inwestuje 艣rodki w obligacje i papiery d艂u偶ne, akcje, inne papiery warto艣ciowe oraz instrumenty finansowe. Portfel d艂u偶ny subfunduszu sk艂ada si臋 z bon贸w skarbowych, obligacji Skarbu Pa艅stwa i innych instrument贸w finansowych. Udzia艂 obligacji, innych papier贸w d艂u偶nych oraz instrument贸w rynku pieni臋偶nego nie powinien by膰 ni偶szy ni偶 55% warto艣ci aktyw贸w. Poziom ryzyka - umiarkowane.

 • UniStoProcent BIS FIO - Subfundusz papier贸w d艂u偶nych i akcji. Planowana ochrona kapita艂u (od 15 czerwca do 15 czerwca nast臋pnego roku). Inwestuje 艣rodki w obligacje i papiery d艂u偶ne, akcje, inne papiery warto艣ciowe oraz instrumenty finansowe. Portfel d艂u偶ny subfunduszu sk艂ada si臋 z bon贸w skarbowych, obligacji Skarbu Pa艅stwa i innych instrument贸w finansowych. Udzia艂 obligacji, innych papier贸w d艂u偶nych oraz instrument贸w rynku pieni臋偶nego nie powinien by膰 ni偶szy ni偶 55% warto艣ci aktyw贸w. Poziom ryzyka - umiarkowane.

 • UniAktywa Alokacja (95%) FIO - Subfundusz papier贸w d艂u偶nych i akcji. Planowana ochrona 95% kapita艂u (od 31 grudnia do 31 grudnia nast臋pnego roku). Inwestuje 艣rodki pomi臋dzy cz臋艣ci膮 d艂u偶n膮 i akcyjn膮. Jest zarz膮dzany aktywnie na postawie Systemu Zachowania Warto艣ci Kapita艂u, kt贸ry umo偶liwia wykorzystanie potencja艂u rynk贸w akcji w sytuacji hossy oraz ochron臋 kapita艂u w sytuacji bessy. Udzia艂 akcji i innych papier贸w warto艣ciowych o charakterze udzia艂owym w zale偶no艣ci od sytuacji rynkowej mo偶e wynosi膰 od 0 do 100%. Jednocze艣nie 80% lokat cz臋艣ci d艂u偶nej subfunduszu to lokaty posiadaj膮ce rating inwestycyjny. Poziom ryzyka - umiarkowane.

 • UniKorona Zr贸wnowa偶ony FIO - Subfundusz akcji i obligacji. Celem subfunduszu jest d艂ugoterminowy wzrost warto艣ci jego aktyw贸w w wyniku lokat w akcje i obligacje. Akcje i d艂u偶ne papiery warto艣ciowe mog膮 si臋ga膰 100% aktyw贸w subfunduszu, przy czym udzia艂 akcji nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 20% i wy偶szy ni偶 80% warto艣ci aktyw贸w. Zyski z papier贸w d艂u偶nych i akcji najlepszych polskich przedsi臋biorstw, od 3 do 5 lat. Poziom ryzyka podwy偶szony.

 • UniKorona Akcje FIO - Subfundusz akcji. Celem subfunduszu jest d艂ugoterminowy wzrost warto艣ci jego aktyw贸w w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich sp贸艂ek. Udzia艂 akcji w aktywach subfunduszu mo偶e wynosi膰 100% i nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 60%. Zyski z聽rokuj膮cych rozw贸j sp贸艂ek, wybranych na podstawie przewagi rynkowej i technologicznej, powy偶ej 5 lat. Poziom ryzyka - wysokie.

 • UniGlobal FIO - Subfundusz akcji mi臋dzynarodowych. Celem funduszu jest d艂ugoterminowy wzrost warto艣ci jego aktyw贸w w wyniku lokat subfunduszu w akcje sp贸艂ek z ca艂ego 艣wiata. Subfundusz inwestuje w akcje najlepszych mi臋dzynarodowych sp贸艂ek. Zr贸偶nicowanie geograficzne inwestycji, korzystanie na zmianie kurs贸w walutowych, powy偶ej 5 lat. Poziom ryzyka - wysokie.

 • UniAkcje: Nowa Europa FIO - Subfundusz akcji Europy Centralnej i Wschodniej. Inwestuje 艣rodki przede wszystkim w akcje emitent贸w z聽Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje emitent贸w kt贸rych Europa Centralna i Wschodnia jest g艂贸wnym obszarem dzia艂alno艣ci a tak偶e w聽艣wiadectwa depozytowe np. ADR lub GDR. Udzia艂 akcji i innych papier贸w warto艣ciowych o charakterze udzia艂owym w aktywach funduszu mo偶e wynosi膰 100% i nie b臋dzie ni偶szy ni偶 60%. Skorzystanie z potencja艂u rynk贸w Europy Centralnej i Wschodniej, dywersyfikacja inwestycji, powy偶ej 5 lat. Poziom ryzyka - wysokie.

 • UniMaxD艂u偶ne FIO - Najlepsze z rynku papier贸w d艂u偶nych pod parasolem. Do 100% warto艣ci aktyw贸w 艣rodki s膮 lokowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz subfunduszy wyodr臋bnionych w ramach tych funduszy z kategorii d艂u偶nych papier贸w warto艣ciowych. Udzia艂 tych lokat w aktywach UniMaxD艂u偶ne nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 50%. Pozosta艂a cz臋艣膰 aktyw贸w mo偶e by膰 inwestowana w inne kategorie lokat dopuszczone przez statut. Poziom ryzyka - wysokie.

 • UniMaxZr贸wnowa偶ony FIO - Najlepsze z rynku d艂u偶nych i akcyjnych pod parasolem. Do 100% warto艣ci 艣rodki s膮 lokowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzib膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz subfunduszy wyodr臋bnionych w ramach tych funduszy, z kategorii d艂u偶nych papier贸w warto艣ciowych oraz akcyjnych. Udzia艂 tych lokat w聽aktywach UniMaxZr贸wnowa偶ony nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 50%. Pozosta艂a cz臋艣膰 aktyw贸w mo偶e by膰 zainwestowana w inne kategorie lokat dopuszczone przez statut. Poziom ryzyka - wysokie.

 • UniMaxAkcje FIO - Najlepsze z rynku akcyjnych pod parasolem. 艢rodki pieni臋偶ne s膮 lokowane do 100% warto艣ci przede wszystkim w聽jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj膮cych siedzib臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz subfunduszy wyodr臋bnionych w ramach tych funduszy, z kategorii akcyjnych. Udzia艂 tych lokat w aktywach UniMaxAkcje nie mo偶e by膰 ni偶szy ni偶 50%. Pozosta艂a cz臋艣膰 aktyw贸w UniMaxAkcje mo偶e by膰 ulokowana w inne kategorie lokat dopuszczone przez statut. Poziom ryzyka - wysokie.

 • UniObigacje: Nowa Europa FIO - Nowe subfundusze nale偶膮ce do parasola. Inwestuje 艣rodki od 90 do 100% w papiery d艂u偶ne emitent贸w z聽Europy 艢rodkowo-Wschodniej. Zyski z papier贸w d艂u偶nych emitowanych przez podmioty, kt贸rych siedziba mie艣ci si臋 w Europie 艢rodkowo-Wschodniej. Zalecany czas inwestycji - co najmniej 2 lata.

 • UniStabilnyWzrost FIO - Nowe subfundusze nale偶膮ce do parasola. Inwestuje 艣rodki w akcje maksymalnie i w papiery warto艣ciowe minimalnie 60%. Potencja艂 wzrostu dzi臋ki zaanga偶owaniu w polskie akcje i stabilno艣膰 dzi臋ki polskim obligacjom. Zalecany czas inwestycji - min. 3 lata.

 • UniAkcje: Mistrzostwa Europy 2012 FIO - Nowe subfundusze nale偶膮ce do parasola. Inwestuje 艣rodki od 60 do 100% portfela w akcje. Zyski z sektor贸w korzystaj膮cych z organizacji Euro 2012, np. budownictwo, transport, turystyka, gastronomia, tekstylia, przetw贸rstwo zorientowane na klient贸w. Zalecany czas inwestycji - powy偶ej 5 lat.

 • UniSektor Nieruchomo艣ci: Nowa Europa FIO - Nowe subfundusze nale偶膮ce do parasola. Inwestuje 艣rodki pieni臋偶ne od 60 do 100% w聽akcje. Zyski z akcji sp贸艂ek powi膮zanych z budownictwem i nieruchomo艣ciami np. producent贸w materia艂贸w budowlanych, konstrukcyjnych i聽wyko艅czeniowych, firm zarz膮dzaj膮cych nieruchomo艣ciami komercyjnymi (przedsi臋biorstwa wynajmuj膮ce powierzchnie biurowe, centra handlowe) i deweloper贸w. Zalecany czas inwestycji - powy偶ej 5 lat.

 • UniAkcje: Ma艂ych i 艢rednich Sp贸艂ek FIO - Nowe subfundusze nale偶膮ce do parasola. Inwestuje 艣rodki od 70 do 100% portfela w akcje. Zyski ze sp贸艂ek dynamicznie zarz膮dzanych i aktywnie zdobywaj膮cych nowe rynki, kt贸rych warto艣膰 rynkowa nie mo偶e przekroczy膰 5 mld euro. Zalecany czas inwestycji - powy偶ej 5 lat.
 

Wszelkie prawa zastrze偶one przez Bank Sp贸艂dzielczy w Karczewie

adres: ul. Ko艣cielna 59 05-480 Karczew | telefon: 22 780 65 34 | fax: 22 780 67 79

e-mail: centrala-bs.karczew@bankbps.pl, info@bskarczew.pl